076 5228847

Privacyreglement van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze verloskundigenpraktijk

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u onder andere te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en WGBO.

Informatie over Verloskundigenpraktijk Prinsenbeemden

Verloskundigenpraktijk Prinsenbeemden, gevestigd aan de Leursebaan 265, 4839 AM te Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacyreglement.
Contactgegevens: 
Postadres: Leursebaan 265, 4839 AM te Breda
Telefoon: 076-5228847
email: prinsenbeemden@live.nl

Verwerking van persoonsgegevens

In onze verloskundigenpraktijk worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Wij gebruiken deze gegevens voor de uitvoering van de behandelovereenkomst die wij met u aangaan en voor de financiële afhandeling van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

Persoonsgegevens die wij verwerken
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- BSN nummer
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, welke nodig zijn om uw aanmelding bij Verloskundigenpraktijk Prinsenbeemden in orde te kunnen maken.
- Locatiegegevens.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
- Gegevens met betrekking tot uw gezondheid
- Gegevens met betrekking tot uw zwangerschap, bevalling en kraamperiode

Delen van persoonsgegevens met derden

De medewerkers van Verloskundigenpraktijk Prinsenbeemden hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele  uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd wordt voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van derden.

Verloskundigenpraktijk Prinsenbeemden deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze behandelovereenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met instanties die uw gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld laboratorium) sluiten wij een verwerkingsovereenkomst af om eenzelfde beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens in overeenstemming met de AVG te  waarborgen.
Wij werken met een electronisch patientendossier binnen Annature (samenwerkingsverband tussen verloskundigen, gynaecologen, Amphia en Focus). Uw gegevens worden gedeeld binnen Annature. Bij uw eerste bezoek zullen wij u vragen of u daarmee akkoord gaat. Indien u  bezwaar heeft kunt u dit kenbaar maken.
Als u zich bij ons aanmeldt of bij ons bevallen bent wordt de huisarts hierover door ons geïnformeerd. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, dan kunt u dit kenbaar maken aan ons.
Indien wij met andere zorgverleners willen overleggen, of gegevens van bijvoorbeeld een eerdere zwangerschap willen opvragen, zullen wij daar altijd uw toestemming voor vragen.

De plichten van Verloskundigenpraktijk Prinsenbeemden

Verloskundigenpraktijk Prinsenbeemden is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:
- Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld: 1. voor zorgverlening. 2. voor doelmatig beheer en beleid. 3. voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
- Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
- U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
- Alle medewerkers binnen Verloskundigenpraktijk Prinsenbeemden hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
- Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
- Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, voor bijvoorbeeld de gezondheid van uzelf of van uw kinderen.

Uw privacyrechten

Op basis van de AVG heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om de Verloskundigenpraktijk te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om Verloskundigenpraktijk Prinsenbeemden te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.
Als u van één of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierbovengenoemde contactmogelijkheden.
Los van bovenstaande, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Website en e-mail

Indien u zich via onze website heeft aangemeld, worden uw gegevens versleuteld verzonden per secure mail naar ons beveiligd mailadres op de Annature Server. 

Via ons standaard e-mailadres zullen wij geen persoonsgegevens of bijlagen met persoonsgegevens verzenden, mits u daar zelf via een schriftelijke email aan ons om vraagt.

Geboortekaartjes

U mag er zelf voor kiezen of u het leuk vind om ons na de geboorte een kaartje te sturen. Indien u ons een geboortekaartje stuurt gaat u er mee akkoord dat deze wordt op gehangen in de spreekkamer op onze spreekuurlokatie aan de Essendonk 7a.
Desgewenst kunt u er voor zorgen dat u uw adresgegevens onleesbaar maakt.

Datalek

Verloskundigenpraktijk Prinsenbeemden neemt de bescherming van uw  gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, maak dat dan zo spoedig mogelijk kenbaar aan ons. Een eventueel datalek wordt door Verloskundigenpraktijk Prinsenbeemden geregistreerd en gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wees ook zorgvuldig met documenten die je van ons meekrijgt; verlies kan leiden tot inzage door anderen.

Disclaimer

Deze site wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en onderhouden door Verloskundigenpraktijk Prinsenbeemden. Dit is echter geen garantie dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is ten gevolge van veroudering of anderszins niet langer correct zijn. Verloskundigenpraktijk Prinsenbeemden kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgen, bijvoorbeeld schade of gederfde winst, als gevolg van het gebruik van deze informatie, het vertrouwen op deze informatie of acties ondernomen op basis van deze informatie.
In het bijzonder vallen links naar derden buiten de controle van Verloskundigenpraktijk Prinsenbeemden, dat daarom voor de inhoud van de pagina's van derden nooit verantwoordelijk kan worden gehouden. Verloskundigenpraktijk Prinsenbeemden is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.
Ook kan Verloskundigenpraktijk Prinsenbeemden niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de site.

We zijn altijd bereikbaar via
Tel: 076 5228847

Dit nummer staat doorgeschakeld naar de mobiele telefoon van de dienstdoende verloskundige. Indien we even niet op kunnen nemen of in gesprek zijn, hoort u het spoedpiepernummer. Géén spoed, graag later terugbellen.

Spreekuur in Breda en Prinsenbeek na telefonische afspraak.

Breda, Haagse Beemden Essendonk 7a
Prinsenbeek, Klaverveld 55